Privaatsuse ja küpsiste eeskirjad

Alljärgnev annab lihtsa ülevaate sellest, mis toimub teie isikuandmetega, kui külastate meie
veebisaiti. Isikuandmed on mis tahes andmed, mille alusel saab teie isikut tuvastada.
Üksikasjalikku teavet andmekaitse kohta leiate meie privaatsuspoliitikast, mis on leitavad
allpool.

Mönus Paik OÜ lähtub isikuandmete töötlemisel  Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest
(EL) 2016/679 , isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest
õigusaktidest ning  Andmekaitse Inspektsiooni juhistest .

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Mönus Paik OÜ (registrikood 16452276, aadress
Kaare tn. 10, Leisi 94202, Saaremaa, e-post monuspaik@gmail.com).
Andmete või materjalidega tutvumiseks palume esitada teabenõue
aadressile monuspaik@gmail.com

MÕISTED

Isikuandmete töötlemine on igasugune Veebilehe kasutaja isikuandmetega tehtav tegevus –
andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.
Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad Veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Mönus
Paik OÜ’le omalt poolt infot.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas
käesolevate andmekaitsetingimustega. Mönus Paik OÜ kogub Veebilehe kaudu alljärgnevaid
kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 •  kasutaja nimi ja e-posti aadress – kasutaja poolt infopäringu tegemisel;
 •  veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE
Mönus Paik OÜ kasutab isikuandmeid:

Kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks,
kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks.

 •  Veebilehe külastatavuse statistika kogumiseks. Veebilehe kasutajakogemuse
  parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.
 • Klienditeeninduse täiustamiseks. Kasutaja esitatud teave aitab klientide
  taotlustele vastata ja külastaja vajadusi paremini toetada.
 • Kasutajakogemuse isikupärastamiseks. Koondatud andmeid kasutatakse
  selleks, et saada parem ülevaade, kuidas Veebilehe kasutajad kui grupp
  Veebilehel võimaldatud teenuseid ja ressursse kasutavad.
 • Veebilehe täiustamiseks. Kasutaja antud tagasisidet kasutatakse Veebilehel
  pakutavate toodete ja teenuste täiustamiseks.
 • Reklaamide, konkursside, küsitluste korraldamiseks ja muude Veebilehe
  funktsioonide kasutamiseks.
 • Saatmaks kasutajale informatsiooni teemadel, mis võivad talle huvi pakkuda.
 • Perioodiliste e-kirjade saatmiseks. Kasutaja e-posti aadressi kasutatakse selleks, et saata teavet ja värskendusi, mis on seotud kasutaja tellimusega. Samuti kasutatakse e-posti aadressi kasutaja küsimustele ja/või muudele päringutele vastamiseks.
 • Uudiskirjade saatmiseks. Uudiskirjade saajate nimekirja korrastatakse regulaarselt ja hoitakse seda ajakohasena, et tagada kasutajale kvaliteetne uudiskirja sisu. Kui kasutaja loobub uudiskirja saamisest, kustutatakse kasutaja kontakt automaatselt nimekirjast.
 • Kui mõne kampaania korraldamise raames on vajalik töödelda isikuandmeid, siis kogutakse ja kasutatakse neid andmeid üksnes kampaania läbiviimise eesmärgil ning vastavalt kampaaniatingimustele, näiteks võitjaga kontakteerumiseks, auhinna loosimiseks ja kätte toimetamiseks.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Mönus Paik OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest
tulenevalt vajalik. Näiteks meililistis olevat e-posti aadressi seni, kuni kasutaja avaldab soovi
see sealt eemaldada. Mönus Paik OÜ rakendab isikuandmete kaitseks organisatsioonilisi, füüsilisi kui ka
infotehnoloogilisi turvameetmeid. Juurdepääs isikuandmete töötlemiseks on ainult selleks
volitatud isikutel. Volitatud töötleja kaasamisel nõutakse vähemalt samasuguste
turvameetmete tagamist.

KASUTAJA ÕIGUSED
Kasutajal on õigus igal ajal:

 • taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist, välja arvatud
  juhul, kui andmeid töödeldakse mõnel muul õiguslikul alusel;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist;
 • võtta tagasi oma nõusolek igal ajal, mh loobuda uudiskirja saamisest.
  Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel
  toimunud töötlemise seaduslikkust;
 • pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

  Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile monuspaik@gmail.com
  vastavasisuline taotlus.

  Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja
  seadete alt.

KÜPSISED
Veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem
turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat. Küpsis on väike tekstifail, mille
veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsisefailid ei
ole arvuti jaoks ohtlikud. 

Küpsiseid on kahte tüüpi:

 • Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt.
  Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui Veebilehe korduvkülastaja
  äratundmiseks ja Veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele
  või statistiliste andmete kogumiseks.
 • Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja Veebilehelt lahkub või oma
  veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada Veebilehe teatud
  funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas Veebilehte kasutatakse, et seda
kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda
kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada Veebilehe toimivust ning annab
alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised
lubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse.
Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma
veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi Veebileht korrektselt
töötada.
Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Mönus Paik OÜ Google Analytics teenust, kogudes
andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete,
sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.
Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile
kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada
oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriva rakenduse: Google Analyticsist loobumise
brauserilaiend.

ANDMEKAITSETINGIMUSTE MUUTMINE

Mönus Paik OÜ jätab endale õiguse muuta andmekaitsetingimusi ühepoolselt ja ette
teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Andmekaitsetingimused on
oma kõige ajakohasemas versioonis alati veebilehel saadaval.

Kõigi andmekaitsetingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta
meiega ühendust aadressil monuspaik@gmail.com.